Pravidlá

Súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov a ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE VYUŽÍVANIE SLUŽIEB POSKYTOVATEĽA, ZÁKON O COOKIES

Týmto udeľujem v zmysle článku 6 a článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov spoločnosti CERNAN REALITY s.r.o. súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefón za účelom kontaktovania klienta.

Právny základ spracúvania osobných údajov je daný v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.


ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE VYUŽÍVANIE SLUŽIEB POSKYTOVATEĽA
[showhide type=“pressrelease-content-1″ more_text=“Zobraziť“ less_text=“Skryť“ hidden=“yes“]
Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú na Sprostredkovateľskú zmluvu ako zmluvu uzavretú na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov prostredníctvom on-line webových stránok CERNAN REALITY umiestnených na webovom rozhraní www.cernan-reality.sk medzi našou spoločnosťou CERNAN REALITY s. r. o., so sídlom Osloboditeľov 54, Košice – mestská časť Barca 040 17, IČO: 52 629 481, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 47288/V, adresa pre doručovanie: CERNAN REALITY s. r. o., Osloboditeľov 54, Košice – mestská časť Barca 040 17, kontaktný e-mail: cernan.reality@gmail.com (ďalej iba e-mail), tel. č. +421 918 804 926, ako Poskytovateľom služieb / ďalej len „Poskytovateľ“) a Vami ako odberateľom služieb (ďalej len „Užívateľ“)

Článok 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Poskytovateľ je obchodnou spoločnosťou podnikajúcou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Predmetom podnikania poskytovateľa je sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť). Predmet podnikania – sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť) – sa považuje na účely týchto Zmluvných podmienok za oblasť pôsobnosti Poskytovateľa (ďalej len „oblasť pôsobnosti“).

Poskytovateľ je Prevádzkovateľom a správcom internetového serveru dostupného na webovom rozhraní www.cernan-reality.sk (ďalej len „Server“).

Poskytovateľ poskytuje v oblasti pôsobnosti tieto služby: Poskytovateľ poskytuje Užívateľom prostredníctvom Serveru služby smerujúce k zaobstaraniu príležitosti predaja nehnuteľností Užívateľov, a to predovšetkým párovaním ponuky a dopytu pomocou inzercie nehnuteľností, ktoré na server zadáva priamo Užívateľ servera alebo aj Poskytovateľ. Poskytovateľ ponúka v oblasti pôsobnosti nasledujúce služby, ktoré si môže Užívateľ objednať. Odmena za poskytnutie služieb je individuálne dojednaná na základe osobitného posúdenia.

Ak medzi Užívateľom a Poskytovateľom dôjde k uzavretiu Sprostredkovateľskej zmluvy podľa týchto Zmluvných podmienok (vyplnením a odoslaním inzertného formulára umiestneného na Serveri so záväznou objednávkou služieb) alebo k uzavretiu iného právneho vzťahu predpokladaného týmito Zmluvnými podmienkami, riadi sa táto Zmluva týmito Zmluvnými podmienkami.

Ak medzi Užívateľom a Poskytovateľom dôjde na základe záväznej objednávky služieb, vyplnením a odoslaním inzertného formulára umiestneného na Serveri s vybranou službou, ktorú si užívateľ zvolil podľa týchto Zmluvných podmienok, k uzavretiu Sprostredkovateľskej zmluvy alebo iného právneho vzťahu predpokladaného týmito Zmluvnými podmienkami, riadi sa táto Zmluva týmito Zmluvnými podmienkami.

Poskytovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky (Predávajúceho) a stranou dopytu (Záujemcu o nehnuteľnosť), nenesie však zodpovednosť za obsah inzerátov, hodnotení, ani za samotný obchod, dodanie, úhradu a podobne.

V prípade, že si Užívateľ zvolí službu poskytujúcu Poskytovateľom a zároveň sa rozhodne pre využitie „Služieb osobného makléra“ v rámci služieb Poskytovateľa sa pre plné poskytnutie služieb zahrnutých vo zvolenej požiadavke Užívateľ zaväzuje, že uzavrie sprostredkovateľskú zmluvu s partnerskou realitnou kanceláriou, ktorá sa Užívateľovi identifikuje spôsobom uvedeným v Článku 3 bod 3.5 týchto Zmluvných podmienok v prípade, že vznikne príležitosť na uzavretie transakčnej zmluvy. Poskytovateľ týmto garantuje Užívateľovi minimálnu a maximálnu výšku provízie za sprostredkovaný predaj ponúkanej nehnuteľnosti pre partnerskú realitnú kanceláriu, a to vo výške 3% z celkovej kúpnej ceny ponúkanej nehnuteľnosti, najmenej vo výške 499,- Eur a najviac vo výške 1.999,- Eur. Provízia partnerskej realitnej kancelárie za sprostredkovanie uzavretia transakčnej zmluvy bude vyplatená kupujúcim v rámci úhrady tzv. rezervačného poplatku partnerskej realitnej kancelárie. Odmena za poskytnutie služieb osobného makléra je individuálne dojednaná na základe osobitného posúdenia, pričom jej výška sa určí po vzájomnej dohode Užívateľa a prideleným maklérom. Uvedená odmena je najmenej 99,- Eur.

Tieto zmluvné podmienky používania Serveru (ďalej len „Zmluvné podmienky“) vrátane vzniku práv a povinností zo Sprostredkovateľskej zmluvy upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Užívateľom súvisiace najmä

 1. s uzavretím sprostredkovateľskej zmluvy,
 2. so správou inzercie,
 3. so sprostredkovaním uzatvorenia transakčnej zmluvy
 4. so vznikom nároku na odmenu, s právom na odstúpenie od zmluvy, zmluvnou pokutou,
 5. ako s aj ďalšími právnymi vzťahmi medzi Poskytovateľom a Užívateľom pri využívaní Služieb.

Článok 2

DEFINÍCIA POJMOV

„Užívateľom“ sa pre účely týchto Zmluvných podmienok rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom jednej alebo viacerých Nehnuteľností ponúkaných na predaj prostredníctvom Poskytovateľa na základe sprostredkovateľskej uzatvorenej podľa týchto zmluvných podmienok (ďalej len „Užívateľ“ alebo „Predávajúci“). Za Predávajúceho sa v zmysle týchto Zmluvných podmienok nepovažuje Realitný maklér, realitná kancelária ani žiaden iný sprostredkovateľ za predpokladu, že nie je zároveň vlastníkom Nehnuteľnosti.

„Záujemcom“ sa pre účely týchto Zmluvných podmienok rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem o Nehnuteľnosť Predávajúceho, teda má záujem o prístup ku kontaktným údajom Predávajúceho a o absolvovanie Obhliadky Nehnuteľnosti, prípadne aj o uzavretie rezervačnej alebo transakčnej zmluvy (zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti) o predaji Nehnuteľnosti s Predávajúcim (ďalej len „Záujemca“).

„Osobou poverenou záujemcom“ sa pre účely týchto Zmluvných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá je blízkou osobou záujemcu alebo poverenou osobou záujemcom alebo realitným maklérom zastupujúcim dopytujúcich záujemcov (ďalej len „Osoba poverená záujemcom“), ktorá za záujemcu absolvuje Obhliadku Nehnuteľnosti, prípadne aj uzavrie na základe písomného splnomocnenia rezervačnú alebo transakčnú zmluvu k Nehnuteľnosti s Predávajúcim.

„Nehnuteľnosťou“ sa pre účely týchto Zmluvných podmienok rozumie pozemok alebo stavba a spojená so zemou pevným základom, byty a nebytové priestory, s ktorými je možné v rámci občianskoprávnych vzťahov disponovať, a ktoré nie sú predmetom súdneho, exekučného alebo konkurzného konania (ďalej len „Nehnuteľnosť“).

„Transakčnou zmluvou“ sa pre účely týchto Zmluvných podmienok rozumie scudzovacia zmluva (napr. kúpna zmluva alebo darovacia zmluva a iné), na základe ktorej dôjde k prevodu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti z Užívateľa na Záujemcu.

„Návšteva makléra a nafotenie nehnuteľnosti“ sa pre účely týchto Zmluvných podmienok rozumie vykonanie osobnej návštevy povereného makléra za účelom osobnej ohliadky nehnuteľnosti maklérom a prípadného ozrejmenia bližších informácií maklérom o obsahu ponúkaných služieb a stručná analýza faktického a právneho stavu nehnuteľnosti spolu s nafotením nehnuteľnosti pre účely vyhotovenia fotografií k inzerátu.

„On-line komunikácia s maklérom“ sa pre účely týchto Zmluvných podmienok rozumie možnosť Záujemcu dopytovať sa makléra na informácie súvisiace s predajom Nehnuteľnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

„Telefonická komunikácia s maklérom“ sa pre účely týchto Zmluvných podmienok rozumie možnosť Záujemcu dopytovať sa telefonicky na makléra a na informácie súvisiace s predajom Nehnuteľnosti.

„Know-how realitnej kancelárie“ sa pre účely týchto Zmluvných podmienok rozumejú obchodné, administratívne, finančné a iné vedomosti a skúsenosti, ako aj znalosti a zručnosti Poskytovateľa spôsobilé previesť Vás predajom Vašej Nehnuteľnosti bezpečne a pohodlne.

„Inzerciou na všetkých hlavných portáloch“ sa pre účely týchto Zmluvných podmienok rozumie inzerovanie / zverejňovanie Vašej Nehnuteľnosti najmä na týchto realitných portáloch

www.cernan-reality.sk www.byty.sk www.byt.sk www.topreality.sk www.vip-reality.sk www.bazar.sk www.nehnuteľnosti.sk www.x-reality.sk www.zoznamrealit.sk www.bazos.sk www.realitny.sk www.novostavby.sk www.webrealgroup.sk www.Reality.Pro www.areality.sk www.facebook.com www.svetnehnutelnosti.sk www.living.sk www.avizo.sk www.trh.sk – A mnoho ďalších

„Prezentáciou na sociálnych sieťach a Google reklama“ sa pre účely týchto Zmluvných podmienok rozumie inzerovanie / zverejnenie Vašej Nehnuteľnosti na sociálnych sieťach a jej ponúkanie prostredníctvo platenej Google reklamy.

„Párovaním s dopytom“ sa pre účely týchto Zmluvných podmienok rozumie automatické priraďovanie ponúk Nehnuteľností s dopytom. To znamená, že ak Vaša Nehnuteľnosť spĺňa podmienky dopytujúceho klienta v našej databáze na základe zadaných parametrov, je mu e-mailom automaticky odoslaná ponuka Vašej Nehnuteľnosti.

„E-mail marketingom“ sa pre účely týchto Zmluvných podmienok rozumie zasielanie ponuky Vašej Nehnuteľnosti potenciálnym záujemcom.

„Pomocou pri cenotvorbe“ sa pre účely týchto Zmluvných podmienok rozumie pomoc realitného makléra pri stanovení optimálnej predajnej ceny Vašej nehnuteľnosti podľa reálnych predajných cien iných obdobných nehnuteľností predaných v danej lokalite a v obdobnom čase.

„Online/telefonický právník a zabezpečenie právnych služieb“ sa pre účely týchto Zmluvných podmienok rozumie výhradne elektronická alebo telefonická komunikácia so spolupracujúcim právnikom formou e-mailu alebo telefonátu súvisiacim s predajom Vašej nehnuteľnosti.

„Službami osobného makléra“ sa pre účely týchto Zmluvných podmienok rozumie zabezpečenie kompletného servisu pri predaji Vašej nehnuteľnosti za osobnej účasti makléra.

„Obhliadkou nehnuteľnosti“ sa pre účely týchto Zmluvných podmienok rozumie časový úsek, v ktorom sa Záujemca alebo Záujemcom poverená osoba, bezprostredným pozorovaním oboznamuje s ponúkanou Nehnuteľnosťou. Počas Obhliadky poskytujeme Záujemcom o nehnuteľnosť alebo Osobám povereným záujemcom všetky známe informácie o faktickom a právnom stave ponúkanej Nehnuteľnosti. Obhliadkou nehnuteľnosti sa rozumie aj obhliadka podľa Článku 3 bod 3.5 týchto zmluvných podmienok.

„Obhliadkový protokol“ sa pre účely týchto Zmluvných podmienok rozumie písomný dokument vyhotovený povereným maklérom zachytávajúci dátum, čas a miesto vykonanej Obhliadky nehnuteľnosti s uvedením stručného opisu priebehu Obhliadky. Správnosť Obhliadkového protokolu svojim podpisom potvrdí poverený maklér vykonávajúci Obhliadku a Užívateľom, prípadne Užívateľom poverená osoba.

„Odhadom trhovej ceny nehnuteľnosti“ sa pre účely týchto Zmluvných podmienok rozumie určenie výšky ceny ponúkanej nehnuteľnosti zo strany realitnej kancelárie ako oprávneného subjektu.

„Vyhotovením transakčnej zmluvy“ sa pre účely týchto Zmluvných podmienok rozumie vypracovanie požadovaného typu transakčnej zmluvy naším právnym oddelením.

„TOPovaním na vybraných portáloch“ sa pre účely týchto Zmluvných podmienok rozumie využitie spoplatnených zvýrazňovacích služieb vybraných internetových portálov, ktorými sa ponuka Vašej nehnuteľnosti viac zviditeľní.

„Posúdením technického stavu nehnuteľnosti“ sa pre účely týchto Zmluvných podmienok rozumie posúdenie technického stavu ponúkanej nehnuteľnosti oprávnenou osobou.

„PROFI nafotením (prof. fotograf)“ sa pre účely týchto Zmluvných podmienok rozumie vyhotovenie profesionálnych fotografií Vašej ponúkanej nehnuteľnosti naším profesionálnym fotografom.

„Videoprezentáciou nehnuteľnosti“ sa pre účely týchto Zmluvných podmienok rozumie vyhotovenie videozáznamu s odprezentovaním Vašej ponúkanej nehnuteľnosti.

„Úplné poskytnutie služby“ sa rozumie umožnenie využívania všetkých objednaných služieb Poskytovateľom pre Užívateľa v rozsahu objednaného balíka, resp. v rozsahu objednaných služieb.

Článok 3

PRAVIDLÁ INZERCIE

Užívateľ je oprávnený inzerovať Nehnuteľnosti (ďalej ako „Inzercia“) na Server výlučne prostredníctvom inzertného formulára umiestneného na Serveri, a to vo vlastnom mene a na vlastné náklady. V inzertnom formulári Užívateľ uvedie:

 1. svoje identifikačné údaje v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko a svoj kontakt
 2. adresu Nehnuteľnosti
 3. stručný opis Nehnuteľnosti
 4. určenie druhu Nehnuteľnosti podľa poskytnutých kategórií
 5. priloží fotografie Nehnuteľnosti.

Týmito Zmluvnými podmienkami sa však výslovne zaväzujete v rámci Inzercie Nehnuteľností zverejňovať len pravdivé údaje, aktualizovať svoje inzeráty v prípade, že dôjde k akejkoľvek zmene súvisiacej s údajmi už zverejnenými.

Čo nie je v inzercii povolené? Ako Poskytovateľ si vyhradzujeme právo kontroly obsahu. V prípade porušenia týchto Zmluvných podmienok sme oprávnení odstrániť inzerciu. V texte inzerátu je vylúčené

 • písanie opytovacích, zvolacích a rozkazovacích viet,
 • niekoľkonásobné opakovanie slova/frázy, nadmerná interpunkcia (tri bodky), emotikony, HTML značky,
 • ukončenie výrazov a viet skratkami „atď.“, „a tak ďalej“, „…“ a ich ekvivalenty,
 • používanie superlatívov a objektívne neurčitých zmienok o kvalite (napr: „najlepšie…“),
 • obchodné oznámenia, reklama alebo zmienky o konkurencii,
 • uverejňovanie vodoznakov alebo internetových odkazov vo fotografiách,
 • internetové odkazy v texte,
 • vkladať opakovane rovnaký inzerát,
 • používanie vulgarizmov a nadávok, propagovanie násilia a zverejňovanie iných urážlivých správ.

Užívateľ nesmie byť realitným maklérom, teda fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá vykonáva realitnú činnosť v zmysle platných právnych predpisov a za účelom zisku. V prípade, že Užívateľ alebo jeho splnomocnený zástupca je realitným maklérom a vykoná registráciu alebo vloží na Server ponuku Nehnuteľnosti (bez ohľadu na jej zverejnenie), má Poskytovateľ nárok voči takémuto Užívateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 20.000,- Eur (slovom dvadsaťtisíc eur) a to za každé jednotlivé porušenie tohto ustanovenia. Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa doručenia výzvy takému Užívateľovi, pričom obsahom výzvy bude identifikácia konkrétneho porušenia Užívateľa zakladajúce nárok Poskytovateľa na úhradu zmluvnej pokuty a primeraná výzvy na úhradu zmluvnej pokuty vo vyčíslenej výške. Nárok Poskytovateľa na náhradu škody týmto ustanovením nie je dotknutý.

Užívateľ je povinný od momentu uzatvorenia sprostredkovateľskej zmluvy s Poskytovateľom sprístupniť poverenému maklérovi svoju nehnuteľnosť, a to za účelom overenia správnosti a pravosti poskytnutých údajov. Maklér sa pri každej prehliadke preukáže preukazom s označením CERNAN REALITY. V prípade, že má Užívateľ pochybnosť o tom, že je osoba, ktorá sa pri prehliadke prezentuje ako maklér poverený Poskytovateľ, je Užívateľ oprávnený si overiť totožnosť tohto makléra na kontaktnom telefónnom čísle Poskytovateľa. O tejto Obhliadke nehnuteľnosti sa vyhotoví Obhliadkový protokol.

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať niektoré služby zahrnuté vo vybraných službách (bilžšie uvedené v bode 3.7 tohto Článku) len na výslovnú žiadosť Užívateľa.

Užívateľ môže výslovne požiadať Poskytovateľa o „Pomoc pri cenotvorbe“, „Online a telefonickú komunikáciu s maklérom“, „Online/telefonický právnik a zabezpečenie právnych služieb“, „Vyhotovenie kúpnej zmluvy“, „Odhad trhovej ceny nehnuteľnosti“, „Služby osobného makléra“, „Posúdenie technického stavu nehnuteľnosti“, „PROFI nafotenie (prof. fotograf)“, „Videoprezentáciu nehnuteľnosti“ prostredníctvom písomnej žiadosti zaslanej na e-mail Poskytovateľa: e-mail. Uvedené služby vykoná pre Užívateľa na jeho požiadavku Poskytovateľ v primeranej lehote od doručenia tejto žiadosti Poskytovateľovi.

Článok 4

SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ZMLUVA

Sprostredkovateľskou zmluvou (ďalej len „Zmluva“) sa zaväzujeme poskytnúť Vám služby špecifikované v týchto Zmluvných podmienkach podľa Vami zvolených služieb a zaobstarať Vám tak príležitosť uzavrieť s neurčitým počtom tretích osôb transakčnú zmluvu k Vami zadanej nehnuteľnosti a Vy sa zaväzujete uhradiť nám za služby odmenu uvedenú v týchto Zmluvných podmienkach.

Článok 5

OKAMIH UZATVORENIA SPROSTREDKOVATEĽSKEJ ZMLUVY

Ako uzatvárame sprostredkovateľskú zmluvu? Na Serveri je umiestnený inzertný formulár vrátane záväznej objednávky služieb rozdelených podľa jednotlivých balíkov služieb.

Kedy je uzatvorená zmluva o sprostredkovaní? Okamihom vloženia Inzercie Nehnuteľnosti na Server prostredníctvom inzertného formulára spolu so záväznou objednávkou konkrétnych služieb a potvrdením políčka „ODOSLAŤ“ s nami uzatvárate Sprostredkovateľskú zmluvu, ktorou nás poverujete na vykonávanie všetkých vhodných krokov smerujúcich k predaju inzerovanej Nehnuteľnosti, a to najmä, aby sme

 • ponuku Nehnuteľnosti inzerovali na Serveri a ďalších inzertných portáloch,
 • poskytovali informácie o Nehnuteľnosti Záujemcom,
 • organizovali Ohliadky Nehnuteľnosti,
 • zabezpečili poradenskú a asistenčnú činnosť vedúcu nevyhnutne k vykonaniu transakcie

Okamihom vloženia Inzercie Nehnuteľnosti na Server prostredníctvom inzertného formulára spolu so záväznou objednávkou konkrétneho balíka služieb a potvrdením políčka „ODOŠLI“ / „ODOSLAŤ“ výslovne vyjadrujete súhlas s tým, aby bol k uzatvoreniu Sprostredkovateľskej zmluvy použitý prostriedok komunikácie na diaľku, ktorý umožňuje uzavrieť Sprostredkovateľskú zmluvu bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán. Prostriedkom komunikácie na diaľku sa rozumie internetové webové rozhranie www.cernan-reality.sk /inzertný formulár a záväzná objednávka stlačením políčka „ODOŠLI“ / „ODOSLAŤ“. Za počiatočný deň zverejnenia inzerátu sa považuje kalendárny deň, v ktorom došlo k zverejneniu inzerátu na Serveri.

Kedy sa inzercia nehnuteľností zverejní? K zverejneniu inzerátu Nehnuteľnosti dôjde až po overení pravdivosti údajov uvádzaných Užívateľom v inzertnom formulári, a to on-line komunikáciou s Užívateľom, telefonickou komunikáciou s Užívateľom, prípadne obhliadkou nehnuteľnosti v prítomnosti Užívateľa alebo osobou ním poverenou.

Ako vyjadríte súhlas so Zmluvnými podmienkami? Okamihom vloženia Inzercie Nehnuteľnosti na Server prostredníctvom inzertného formulára spolu so záväznou objednávkou služieb a potvrdením políčka „ODOŠLI“ / „ODOSLAŤ“ potvrdzujete, že ste sa s týmito zmluvnými podmienkami oboznámili a súhlasíte s ich obsahom.

Okamihom vloženia Inzercie Nehnuteľnosti na Server prostredníctvom inzertného formulára spolu so záväznou objednávkou konkrétneho balíka služieb a potvrdením políčka „ODOŠLI“ / „ODOSLAŤ“ vyjadrujete súhlas s tým, aby bol pre vyjadrenie súhlasu s týmito Zmluvnými podmienkami použitý prostriedok komunikácie na diaľku, ktorý umožňuje takýto súhlas vyjadriť bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán. Prostriedkom komunikácie na diaľku sa rozumie internetové webové rozhranie www.cernan-reality.sk /inzertný formulár a záväzná objednávka stlačením políčka „ODOŠLI“ / „ODOSLAŤ“/.

Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe? Zmluva nie je uzatváraná písomne s vlastnoručnými podpismi zmluvných strán. Zmluvu tvoria tieto Zmluvné podmienky, záväzná objednávka služieb, Vami vyplnený a odoslaný inzertný formulár a automaticky vygenerovaný e-mail o prijatí záväznej objednávky.

Čo keď niečomu v zmluve nerozumiem? V prípade otázok a nejasností k týmto Zmluvným podmienkam alebo k zmluve nás môžete kontaktovať telefonicky na tel. č. +421 918 804 926 alebo prostredníctvom e-mailu: e-mail. Radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie.

V akých jazykoch možno zmluvu uzavrieť? Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

Je sprostredkovateľská zmluva spotrebiteľskou zmluvou? O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, t.j. ak ste fyzickou osobou a služby Poskytovateľa objednávate mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania (SZČO). V opačnom prípade o spotrebiteľskú zmluvu nejde a nevzťahuje sa na Vás ochrana spotrebiteľa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov ani týchto Zmluvných podmienok.

Aké osobitné práva máte ako spotrebiteľ? Ako spotrebiteľ máte predovšetkým právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku prostredníctvom inzertného formulára bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzatvorenia sprostredkovateľskej zmluvy. Za deň uzatvorenia sprostredkovateľskej zmluvy sa rozumie deň odoslania záväznej objednávky služby na Server.

Na ako dlho sa uzatvára táto zmluva? Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Ako a za akých podmienok možno túto zmluvu vypovedať upravuje Článok 15 týchto Zmluvných podmienok.

Čím sa riadi náš právny vzťah? Náš právny vzťah sa riadi nasledujúcimi dokumentmi:

 • týmito Zmluvnými podmienkami, ktoré vymedzujú a spresňujú naše vzájomné práva a povinností,
 • reklamačným poriadkom pre poskytovanie služieb zverejneného na Serveri, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii služieb,
 • podmienkami použitia webového rozhrania, ktoré upravujú ochranu Vašich osobných údajov,
 • podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní alebo v našej e-mailovej komunikácii najmä pri uzatváraní sprostredkovateľskej zmluvy a v otázkach týmito Zmluvnými podmienkami neupravených,
 • zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v účinnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (iba ak ste spotrebiteľom). Ak sa Vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Slovenskej republiky, alebo ak náš právny vzťah obsahuje iný medzinárodný prvok, beriete na vedomie, že sa náš vzťah riadi Slovenským právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu Vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako slovenský právny poriadok, je Vám v právnych vzťahoch poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

Článok 6

OBSAH A ROZSAH PREDMETU PLNENIA ZO SPROSTREDKOVATEĽSKEJ ZMLUVY

Uzavretím Sprostredkovateľskej zmluvy sa zaväzujeme poskytnúť Vám objednanej služby v jej rozsahu, ktorými pre Vás obstarávame príležitosť uzavrieť s tretími osobami transakčnú zmluvu a Vy sa zaväzujete uhradiť nám dohodnutú odmenu.

Rozsah využitia služieb podľa jednotlivých balíkov závisí na Vašom rozhodnutí.

Môžete kedykoľvek zmeniť rozsah využívaných služieb. Táto zmena však nemá vplyv na už zaplatenú odmenu za skôr dodanú službu alebo za dodanú službu, za ktorú už nárok na zaplatenie odmeny vznikol. Zmena služieb sa uskutočňuje prostredníctvom webovej stránky odoslaním správy cez kontaktný formulár alebo telefonicky.

Za obsah a pravdivosť uvádzaných údajov Poskytovateľ nezodpovedá. Za obsah a pravdivosť uvádzaných údajov zodpovedá výlučne Užívateľ.

Súhlasom s týmito Zmluvnými podmienkami potvrdzujete, že môžeme ponuku Vašej Nehnuteľnosti inzerovať na týchto realitných a iných webových portáloch

www.cernan-reality.sk www.byty.sk www.byt.sk www.topreality.sk www.vip-reality.sk www.bazar.sk www.nehnuteľnosti.sk www.x-reality.sk www.zoznamrealit.sk www.bazos.sk www.realitny.sk www.novostavby.sk www.webrealgroup.sk www.Reality.Pro www.areality.sk www.facebook.com www.svetnehnutelnosti.sk www.living.sk www.avizo.sk www.trh.sk – A mnoho ďalších

s našimi a Vašimi kontaktnými údajmi za účelom prezentácie inzerovanej Nehnuteľnosti. Zverejnenie kontaktných údajov sa riadi pravidlami jednotlivých inzertných serverov. Potvrdením týchto Zmluvných podmienok súhlasíte s tým, že forma a označenie kontaktu sa na jednotlivých inzertných portáloch riadi jednotlivými podmienkami a zvyklosťami spolupracujúcich inzertných portálov. Potvrdením týchto Zmluvných podmienok súhlasíte s tým, aby sme aktívne komunikovali prostredníctvom e-mailu a telefónu, či osobne s prípadnými tretími stranami o predaji Vami inzerovanej Nehnuteľnosti.

Článok 7

KEDY SA TRANSAKČNÁ ZMLUVA POVAŽUJE ZA SPROSTREDKOVANÚ

Transakčná zmluva je sprostredkovaná v prípade, ak bola takáto zmluva uzatvorená medzi Užívateľom a Záujemcom, s ktorým prvý kontakt zabezpečil Poskytovateľ. Poskytovateľ nezodpovedá za to, či k uzatvoreniu transakčnej zmluvy medzi Užívateľom a Záujemcom dôjde, za podmienky uzavretej transakčnej zmluvy ako ani za plnenie zmluvných strán.

Článok 8

ODMENA ZA SPROSTREDKOVANIE

Kedy nám vzniká nárok na odmenu? Nárok na dohodnutú odmenu nám vzniká v momente:

 • vyznačenia plomby v zmysle § 44 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností na príslušnom liste vlastníctva o zmene vlastníckych práv k Nehnuteľnosti, na ktorom je evidovaný právny vzťah k Nehnuteľnosti, ktorej predaj bol podľa týchto Zmluvných podmienok sprostredkovaný Poskytovateľom alebo
 • ak Vám bola prostredníctvom Poskytovateľa sprostredkovaná aspoň jedna Obhliadka Nehnuteľnosti alebo
 • ak uplynulo 60 (šesťdesiat) dní od uzatvorenia sprostredkovateľskej zmluvy bez ohľadu na to, či došlo k uzatvoreniu transakčnej zmluvy k Nehnuteľnosti, podľa toho, čo nastane skôr.

Poskytovateľ zašle Užívateľovi po splnení jednej z vyššie uvedených podmienok, kedy sa bude považovať služba za dodanú, bez odkladu riadne vystavený účtovný doklad s lehotou splatnosti 7 dní odo dňa vystavenia. Užívateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú odmenu na základe riadne vystaveného účtovného dokladu v lehote splatnosti.

Obhliadka sa pre účely týchto Zmluvných podmienok považuje za sprostredkovanú, ak vykonáme všetky kroky a úkony, ktorých vykonanie možno od nás za účelom dosiahnutia predmetu a účelu Sprostredkovateľskej zmluvy za podmienok stanovených v týchto Zmluvných podmienkach spravodlivo požadovať, a to predovšetkým tým, že Vám poskytneme kontaktné údaje Záujemcu o nehnuteľnosť alebo na Osobu poverenú záujemcom za účelom vykonania Obhliadky Nehnuteľnosti, a to buď prostredníctvom notifikačného e-mailu alebo iným obdobne preukázateľným spôsobom. Z dôvodu vylúčenia akýchkoľvek pochybností sa Obhliadka pre účely týchto Obchodných podmienok považuje za sprostredkovanú aj v prípade, keď sa po odoslaní notifikačného e-mailu z našej strany o návrhu Záujemcu o nehnuteľnosť alebo Osoby poverenej záujemcom absolvovať vo zvolenom čase a termíne Obhliadku Nehnuteľnosti do troch (3) dní nevyjadríte, t. j. navrhovaný termín Obhliadky nepotvrdíte ani neodmietnete. Toto ustanovenie platí rovnako aj pre Obhliadku podľa Článku 3 bod 3.5 týchto Zmluvných podmienok.

Užívateľ a Poskytovateľ sa vzájomne dohodli na tom, že Poskytovateľ má nárok na odmenu podľa zvolených služieb za zaobstaranie príležitosti uzavrieť s treťou osobou transakčnú zmluvu pre Užívateľa, ktorá spočíva vo vykonaní jednotlivých ponúkaných služieb z výberu podľa Článku 1 bod 1.3 týchto zmluvných podmienok a podľa zvolených čiastkových služieb. Odmena za poskytované služby je určená ako súčet cien jednotlivých Záujemcom zvolených a objednaných služieb, o ktoré Záujemca prejavil pri objednávaní záujem.

Nárok na odmenu nám nevznikne, ak sa preukáže, že Poskytovateľ nezabezpečil pre Užívateľa poskytnutie know-how realitnej kancelárie alebo nevykonal párovanie s dopytom.

Užívateľ má nárok na vrátenie poskytnutej odmeny pre Poskytovateľa v prípade, ak Užívateľ požiadal Poskytovateľa o:

 • zabezpečenie právnych služieb súvisiacich s uzatváraním transakčnej zmluvy a tieto mu poskytnuté v primeranej lehote neboli,
 • vyhotovenie transakčnej zmluvy, pričom táto pre neho nebola vyhotovená v primeranej lehote,
 • odhad trhovej ceny nehnuteľnosti a takýto mu nebol poskytnutý v primeranej lehote,
 • posúdenie technického stavu nehnuteľnosti a takéto posúdenie mu nebolo poskytnuté v primeranej lehote,
 • nafotenie jeho nehnuteľnosti fotografom a takéto nafotenie mu nebolo poskytnuté v primeranej lehote.

Poskytovateľ je povinný vrátiť poskytnutú odmenu v lehote 60 dní odo dňa preukázania zo strany Užívateľa, že došlo k takémuto opomenutiu poskytnutia objednaných služieb a to na základe žiadosti Užívateľa, v ktorej uvedie konkrétne opomenutie ako aj uvedie číslo bankového účtu, na ktorý sa má vyplatiť vrátenie poskytnutej odmeny pre Poskytovateľa.

Týmito Zmluvnými podmienkami sa Užívateľ zaväzujete oznámiť nám, že na príslušnom liste vlastníctva došlo k vyznačeniu plomby o zmene práv k Nehnuteľnosti, ktorej predaj sa považuje v zmysle týchto Zmluvných podmienok za sprostredkovaný, a to najneskôr do 14 dní od vyznačenia plomby na príslušnom liste vlastníctva, na ktorom je Nehnuteľnosť evidovaná.

Článok 9

NA AKÚ VÝŠKU ODMENY MÁME NÁROK

Výška odmeny za poskytnutie služieb pre zaobstaranie príležitosti uzavretia transakčnej zmluvy s treťou osobou podľa týchto Zmluvných podmienok je po dohode individuálna (viď. Článok 1 bod 1.3 a bod 1.7 zmluvných podmienok), pričom výsledná výška odmeny je závislá od Záujemcom zvolených služieb.

Článok 10

PLATOBNÉ PODMIENKY A POSKYTNUTIE SLUŽBY

Kedy nastane splatnosť ceny? Odmena je splatná na základe riadne vystavenej faktúry podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a za podmienok uvedených vo faktúre so splatnosťou 7 dní, ktorú Vám odošleme na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Za deň dodania služby sa považuje deň vzniku nároku na dohodnutú odmenu. Súhlasom s týmito Zmluvnými podmienkami vyjadrujete aj súhlas s uvedeným spôsobom doručovania faktúry elektronickou formou bez jej súčasného doručovania v papierovej podobe.

Akým spôsobom nám uhradíte cenu na služby? Cenu služieb uhradíte bezhotovostným prevodom na náš bankový účet. Pokyny v platbe spolu s faktúrou budú obsiahnuté v notifikačnom e-maile, ktorý Vám zašleme.

V akej mene môžete platiť? Platba služby je možná v Eurách.

Môže byť služba poskytnutá v lehote na odstúpenie od zmluvy? Do 14 dní od uzatvorenia sprostredkovateľskej zmluvy máte právo od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ však nárok na odmenu vznikol pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, strácate nárok na odstúpenie od zmluvy podľa týchto Zmluvných podmienok.

Aká je to primeraná lehota? Lehota, ktorá je primeraná podľa okolností konkrétneho prípadu, teda najmä s ohľadom na zložitosť alebo rozsiahlosť vykonávanej služby.

Článok 11

USTANOVENIA O ZMLUVNEJ POKUTE

11.1 V prípade, ak v lehote podľa týchto Zmluvných podmienok porušíte povinnosť oznámiť nám skutočnosť, že na príslušnom liste vlastníctva došlo k vyznačeniu plomby o zmene vlastníckych práv k Nehnuteľnosti, ktorej predaj sa považuje v zmysle týchto Zmluvných podmienok za sprostredkovaný (viď. Článok 8 bod 8.7 Zmluvných podmienok), zaväzujete sa nám okrem zmluvnej odmeny uhradiť aj zmluvnú pokutu vo výške 199,- Eur.

11.2 Ak Užívateľ preukázateľne poruší alebo porušuje svoj záväzok zverejňovať v rámci inzercie Nehnuteľností len pravdivé údaje (viď. Článok 3 bod 3.2 Zmluvných podmienok) , má Poskytovateľ okrem práva na zmazanie zverejnenej inzercie aj nárok voči Užívateľovi okrem zmluvnej odmeny aj na zmluvnú pokutu vo výške 199,- Eur.

11.3 V prípade, že Užívateľ poruší svoju povinnosť uhradiť Poskytovateľovi odmenu podľa podmienok (viď. Článok 8 bod 8.2 Zmluvných podmienok) uvedených v týchto Zmluvných podmienkach riadne a včas do uplynutia lehoty splatnosti vystavenej faktúry, má Poskytovateľ voči Objednávateľovi nárok okrem zmluvnej odmeny aj na zmluvnú pokutu vo výške 199,- Eur.

11.4 Uplatnením nároku na zmluvnú pokutu podľa týchto ustanovení o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo Poskytovateľa na náhradu škody.

Článok 12

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Vami vyplnené kontaktné údaje o Vašej osobe v inzertnom formulári budú prístupné na Serveri tretím osobám len s Vašim písomným súhlasom.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť zverejniť inzerciu Nehnuteľnosti alebo inzerciu zmazať (aj bez udania dôvodu), a to najmä v prípadoch, ak je obsah inzercie Nehnuteľnosti

 • v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky,
 • v rozpore s dobrými mravmi, prípadne ohrozuje verejný poriadok, alebo svojím obsahom odporuje našim oprávneným záujmom.
 • Vyhradzujeme si právo odmietnuť zverejniť inzerciu Nehnuteľnosti alebo už vloženú inzerciu zmazať, ak zistíme, že ide o ponuky realitných maklérov, či iných realitných sprostredkovateľov.
 • Nie je dovolené sa akýmkoľvek spôsobom pokúšať o neoprávnený prístup a manipuláciu dát na Serveri. Používanie funkcie redirect (presmerovanie) nie je povolené – URL adresa/y Užívateľa v inzercii nesmie najmä smerovať na (komerčné) realitné servery, teda servery s rovnakým alebo obdobným tematickým obsahom ako je Server.
 • Inzercia na Serveri, ako aj na inzerujúcich realitných portáloch nemusí byť dostupná nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Servera, príp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
 • Nie je dovolené nezverejňovať žiadne údaje, ktorých obsah je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Týmito Zmluvnými podmienkami sa zaväzujete, že nebudete Poskytovateľa činiť zodpovedným za akékoľvek právne nároky tretích strán, ktoré vzniknú na základe zverejnenia Vami zadaných údajov prostredníctvom inzertného formulára.
 • V prípade, že dôjde k zmene údajov, ktoré boli použité v inzertnom formulári ste povinný ich aktualizovať.
 • Má sa za to, že Vami uvedené údaje v inzertnom formulári sú pravdivé a správne. Zodpovednosť vyplývajúcu z nesprávneho či nepravdivého uvedenia údajov nesiete iba Vy.

Článok 13

REKLAMÁCIE

Reklamáciu nie je možné uplatňovať pre tieto dôvody:

 • Užívateľ má malú alebo žiadnu odozvu na službu,
 • došlo k chybe alebo inému výsledku, než bol očakávaný Užívateľom, prípadne k nevykonaniu niektorých služieb došlo z dôvodu zlyhania dodávateľských služby tretích osôb (napríklad prevádzkovateľa sociálnych sietí, inzertných portálov a pod.).

V takom prípade je Poskytovateľ povinný urobiť všetko pre napravenie vzniknutej situácie. Reklamácia sa uplatňuje písomnou formou na adrese Poskytovateľa najneskôr do 14 dní od dodania služby, pričom dôvod reklamácie musí Užívateľ preukázať. Pokiaľ nie je toto splnené, nie je reklamácia uznaná a automaticky zaniká akýkoľvek nárok na jej uplatnenie. Poskytovateľ vybaví reklamáciu bez zbytočného odkladu s prihliadnutím na zodpovedajúcu zložitosť, technickú a administratívnu náročnosť uplatnenej reklamácie, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Oprávnená reklamácia nezbavuje Užívateľa žiadnych iných povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu stanoveného týmito Zmluvnými podmienkami. Oprávnená reklamácia neumožňuje sama o sebe Užívateľovi ani Poskytovateľovi ukončiť Zmluvný vzťah. Poskytovateľ neručí za chyby vzniknuté pripojením k internetu a tiež za chyby vzniknuté hardvérovou chybou, ani za chyby u tretích strán. Podanie reklamácie nemá odkladný účinok.

Reklamačný poriadok pre poskytovanie služieb je zverejnený na webovom rozhraní www.cernan-reality.sk.

Článok 14

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ako môžete od zmluvy odstúpiť? Od zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemusíte nijako odôvodňovať. Oznámenie o odstúpení od zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu, prípadne e-mailom na adresu e-mail, s priloženým naskenovaným formulárom pre odstúpenie od zmluvy s Vaším čitateľným podpisom. Odstúpenie od zmluvy je nutné zaslať e-mailom na adresu: e-mail.

Kedy nemôžem odstúpiť od zmluvy? Od zmluvy nie je možné odstúpiť v súlade s § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak predmetom zmluvy je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky? Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzavretá. Ak bol spoločne so službou poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosť.

Kedy môžeme odstúpiť od zmluvy my? Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 • službu nie je možné z objektívnych príčin za pôvodných podmienok poskytnúť,
 • plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym,
 • v prípadoch Vášho porušenia Zmluvných podmienok či používania webového rozhrania.

Vyhradzujeme si právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť z ponuky, ak bude v rozpore s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito Zmluvnými podmienkami alebo dobrými mravmi.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme Vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči Vám účinné okamihom doručenia oznámenia o odstúpení na jeden z Vašich kontaktných údajov uvedených v inzertnom formulári.

Ak ste už úplne alebo čiastočne uhradili cenu za službu, vrátime Vám prijatú čiastku bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu, a to do 30 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy.

Článok 15

UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

15.1 Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom založený týmito Zmluvnými podmienkami možno ukončiť:

a) dohodou,

b) odstúpením od zmluvy podľa článku 14 týchto Zmluvných podmienok,

c) písomnou výpoveďou za splnenia podmienok upravených v tomto článku.

Poskytovateľ aj Užívateľ majú po uplynutí 6 mesiacov od uzatvorenia tejto zmluvy právo vypovedať túto zmluvu s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bude písomná výpoveď doručená druhej strany, a to i bez udania dôvodu. Nárok na poskytnutie odmeny v zmysle Článku 8 týchto Zmluvných podmienok týmto nie je dotknutý.

Článok 16

PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

Vaše práva z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Pri uplatňovaní práv z vadného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom pre poskytovanie služieb. Pred odoslaním reklamácie sa s Reklamačným poriadkom pre poskytovanie služieb dôkladne zoznámte, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a k Vašej spokojnosti.

Článok 17

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÉHO SPORU

17.1 Poskytovateľ týmto informuje Užívateľa o možnosti alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na základe zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

17.2 V prípade, ak Užívateľ ako objednávateľ uzatvoril s Poskytovateľom zmluvu o sprostredkovaní a nebude spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa bude domnievať, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa podľa zákona na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť Užívateľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Užívateľom, má Užívateľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 Zákona.

17.3 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. Zoznam takýchto subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/. Užívateľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

17.4 Užívateľ je oprávnený použiť na riešenie svojich sporov platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK. Užívateľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažností. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho sporov online. Užívateľ môže priložiť dokumenty na podporu svojich sťažností.

Článok 18

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame a využívame v súlade tak s ustanoveniami slovenských právnych predpisov (Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.), tak i európskou legislatívou (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679). Viac informácií nájdete na našom webe v časti ochrana osobných údajov.

Článok 19

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

18.1 Aké povolenia máme na výkon našej činnosti a kto nás pri nej kontroluje? Orgán dozoru – Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1 Odbor výkonu dozoru, Poskytovanie informácií: info@soi.sk, Elektronická podateľňa: https://www.slovensko.sk, Informácie o nebezpečných výrobkoch: 0850 111 937, Tlačová hovorkyňa ÚI SOI pre styk s médiami: +421 (0)2/58 27 21 60.

Ako vybavujeme sťažnosti? Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu.

18.3 Čo by ste ešte mali vedieť? Pri uzatváraní zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (najmä sieť internet). Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie) znášate sami. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou medzi nami prebieha v písomnej forme, a to v prvom rade zaslaním notifikačného e-mailu, v druhom rade doporučene poštou, v treťom rade osobným doručením. Z našej strany Vám budeme doručovať na adresu elektronickej pošty uvedenú v inzertnom formulári.

V prípade, že je niektoré z ustanovení týchto Zmluvných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa svojím zmyslom najviac blíži neplatnému, neúčinnému alebo nepoužiteľnému ustanoveniu. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Tieto Zmluvné podmienky sú platné a účinné od 20.08.2019
[/showhide]


ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE
[showhide type=“pressrelease-content-2″ more_text=“Zobraziť“ less_text=“Skryť“ hidden=“yes“]
Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako spoločnosť CERNAN REALITY s.r.o. používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“).

Používanie cookies
Jednotlivé stránky portfólia spoločnosti CERNAN REALITY s.r.o. používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním stránok prevádzkovaných CERNAN REALITY s.r.o. vyjadrujete spoločnosti CERNAN REALITY s.r.o. súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého priehliadača.

Čo sú cookies?
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Prečo používame cookies?
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na stránkach cernan-reality.sk môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

Základné súbory cookie
Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a p. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

Prevádzkové súbory cookie
Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a p. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

Funkčné súbory cookie
Funkčné súbory cookie nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť našich webových stránok. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr. rozloženie obsahu, výber lokality a p., aby ste ich nemuseli znova nastavovať. Pomocou týchto cookies zisťujeme, či vám už bola ponúknutá určitá služba alebo poskytujeme informácie z vašej aktuálnej oblasti, ak súhlasíte so zdieľaním takýchto informácií. Hoci použitie týchto cookies záleží výhradne na vašom nastavení, ich prípadným vypnutím by ste mohli prísť o niektoré služby, ktoré by sme vám mohli poskytovať.

Reklamné súbory cookie
Reklamné súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Môžu byť využité aj na rozpoznanie vašej opätovnej návštevy niektorej z webových stránok, ktoré sú súčasťou našej siete. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našich webových stránkach obsah a reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie a efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počtu zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní.

Súbory cookie tretích strán
Na stránkach portfólia CERNAN REALITY s.r.o. sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole spoločnosti CERNAN REALITY s.r.o. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Spoločnosť CERNAN REALITY s.r.o.. nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?
Cookies, ktoré sa na webových stránkach portfólia CERNAN REALITY s.r.o. používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.
[/showhide]